۱۳۸۹ فروردین ۴, چهارشنبه

ای آخوند امروز فهمیدم نجس تر از همه خودتی

ای آخوند امروز فهمیدم نجس تر از همه خودتی

ای آخوند قرنهاست که به ملت ایران ظلم می کنی. برای ملت بیچاره اعتقاد می سازی و مردم را به هر راهی که خواستی می کشانی. هر چه را که خواسته ای به ملت قالب کرده ای و هر کس در مقابل تو ایستاده کشته ای. با خرافات دینی برای هر فردی از کودکی یک زندان اعتقادی می سازی و فرد را تا دم مرگ در عذاب جسمی و روحی می گذاری. می گویی سگ نجس است کافر نجس است مسیحی نجس است کلیمی نجس است. امروز به این نتیجه رسبده ام که نجس ترین موجود خودتی. خمینی که مقدس ترین شما بود و پاره کردن عکسش گناهی بزرگ است شهوترانی با دختر شیرخوار را مجاز می شمارد وای به حال شما پس نمازان او.
شما چه موجوداتی هستید؟ هیچ جانوری مرتکب جنایاتی که شما انجام داده اید و می دهید نمی شود. آری دوباره می گویم شما نجس ترین هستید و از شما نجس تر پاسداران و بسیجی هایی که به حمایت از شما در مقابل مردم می ایستند. شما هم کلاسی های 16 ساله ما را به جبهه بردید و برای در جهت منافع خودتان که سلطه بر جهان بود به کشتن دادید این بزرگترین جنایت است..

هیچ نظری موجود نیست: