۱۳۸۸ اسفند ۹, یکشنبه

سیاست و دیانت

سیاست و دیانت

خمینی می گفت سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست
ببینید سیاست یک آخوند را که سراسر دروغ است
آخوند محمد هاشم نعمت اللهی پسر محمدی کلی یو

او عبدالمالک ریگی را استاد جنبش سبز می داند که عین دروغ است. با این حساب دیانتشان هم دروغ است.


وای به حال ملتی که پشت سر اینها نماز می خوانند و فکر می کنند اینها راه درست زندگی کردن را به اینها نشان می دهند
مردم مواظب بچه های خود باشید اختیار تفکرات و اعتقادات آنها به دست این شیادان دروغگو نیفتد.

هیچ نظری موجود نیست: