۱۳۸۸ اسفند ۳, دوشنبه

چند سال از سعدی بزرگ عقب هستیم

فقر بر دوع است یکی نداری و دیگری نداشتن دانش و استفاده از دارایی ها یعنی فرد یا جامعه در عین دارایی فقی زندگی می کند.
در مقوله فرهنگ و ادبیات  هم همینگونه است.
کافی است نگاهی به بعضی از جملات سعدی بزرگ بیندازیم و آنان را با سخنان امروز خود مقایسه کنیم  تا ببینیم چقدر از سعدی عقب تریم
ما شعار می دهیم:
مرگ بر ضد ولایت فقیه و سعدی بزرگ می گوید ملوک از بهر پاس رعیتند نه رعیت از بهر طاعت ملوک.
یعنی فرمانروایان وظیفه پاسداری و حفاظت از مردم را به عهده دارند نه اینکه مردم وظیفه دارند از فرمانروا اطاعت کنند
یا دوباره همان شعار همیشه تکراری مرگ بر ضد ولایف فقیه را با شعر بنی اعضای یکدیگرند مقایسه کنیم.
به راستی چند هزار سال از سعدی عقب تر رفته ایم.
یا جایی که می گوید
از پیل زوری اگر شیر چنگ.....به نزدیک من صلح بهتر ز جنگ

هیچ نظری موجود نیست: