۱۳۸۸ دی ۱۰, پنجشنبه

وای به حال ما


وای به حال ما

کشور ما سالها اسباب بازی دست آمریکا بوده.

و آمریکا عالی ترین مقامهای اجرایی کشور را انتخاب می کرده؟

حضرت امام خمینی؟ مردم؟ شورای نگهبان همه از آمریکا فریب خورده اند

موسوی ۸ سال نخست وزیر

کروبی ۸ سال رییس مجلس

خاتمی ۸ سال رییس جمهور

امیدوام من اشتباه کنم

امیدوام من اشتباه کنم این تصاویر روی پرچم آمریکا اینها نباشند که مایه سرافکندگی ملی ماست. یا این افراد اشتباه کرده و این عکسها آنجا گذاشته اند.

هیچ نظری موجود نیست: